Vietfracht

 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng (30/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Giám đốc chi nhánh Hải Phòng (30/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự Giám đốc chi nhánh Hải Phòng

Công bố thông tin thay đổi nhân sự (23/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (06/09/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa độ  

- Công bố Giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

- Báo cáo tài chính 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Đăng tuyển nhân sự của Công ty CPVT thuê tàu

- Đăng tuyển nhân sự

Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016)

- Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016  (29/07/2016)

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016 (28/07/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016  (28/07/2016)

Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 2/2016 (28/07/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 2/2016  (28/07/2016)

Công bố biên bản họp Ban Kiểm Soát(18/07/2016)

- Công bố biên bản họp Ban Kiểm Soát (18/07/2016).

Công bố biên bản họp Hội đồng quản trị (05/07/2016)

- Công bố biên bản họp Hội đồng quản trị (05/07/2016).

Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ( 29/06/2016)

- Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công  bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên 2015

- Công bố Báo cáo thường niên 2015.

Công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công bố thông tin: Giải trình KQKD quý 1/2016 Công ty mẹ bị lỗ

- Công bố thông tin giải trình KQKD quý 1/2016 công ty mẹ bị lỗ .

Công bố thông tin: Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh-liên kết  (25/05/2016)

- Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh liên kết

Công bố thông tin :" Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

   - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Báo cáo tài chính Quý 1-2016 và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2016

- Báo cáo tài chính Quý 1 - 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2016

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (26/04/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Gia hạn thời gian công bố BCTC

- Gia hạn thời gian công bố BCTC

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (31/03/2016)

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán (31/03/2016)

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (01/03/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2015

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy 4 - 2015

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn(29/01/2015)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng cuối năm 2015

- Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (08/01/2016)

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 - 2015

Công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty Vietfracht

- Công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty Vietfracht

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

- Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

- Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/09/2015, kèm theo các tài liệu Đại hội

- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/09/2015

Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2015

- Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2015

- Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2015

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 - 2015 của Vietfracht

- Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 - 2015 của Vietfracht

Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng đầu năm 2015

- Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng đầu năm 2015

Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR) xin công bố Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐQT

- Công bố Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐQT

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (06/07/2015)

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR) xin công bố Giao dịch (bán) cổ phiếu VFR của cổ đông lớn (là TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn NN - SCIC ) của Công ty Vietfracht như sau :

- Trước khi giao dịch có 1.185.000 cổ phiếu VFR, chiếm 7,9% vốn ĐL Cty Vietfracht.

- Đăng ký bán hết (1.185.000) cổ phiếu VFR, từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2015.

- số CP còn lại sau khi bán : 0 cổ phiếu VFR.

- Phương thức bán : Thỏa thuận.

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp  luật về nội dung các thông tin đã công bố

Thông báo tạm dừng đăng ký đấu giá cổ phần Asaco

- Thông báo tạm dừng đăng ký đấu giá cổ phẩn Asaco

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

- Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP in Viễn Đông

- Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP in Viễn Đông

Báo cáo giao dịch CP của SCIC lần 2

- Báo cáo giao dịch CP của SCIC lần 2

Công bố BCTC hợp nhất quý 1 - 2015

- Công bố BCTC hợp nhất quý 1 - 2015

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 - 2015 của công ty mẹ Vietfracht so với cùng kỳ năm trước

- Giải trình lợi nhuận sau thế quý 1 - 2015 của công ty mẹ Vietfracht so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty IBSC

- Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Công ty IBSC

Công bố thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/4/2015

- Công bố thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/4/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP In Viễn Đông

 - Thông báo bán đấu giá Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

- Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP In Viễn Đông

Báo cáo thường niên 2015 và Tài liệu họp ĐHCĐ 2015

Tài liệu họp ĐHCĐ 2015

- Báo cáo thường niên 2015

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC

 Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Thời hạn đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất  Q4- 2014

Công bố Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

- Công bố Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Vietfracht Quý 4 - 2014 và báo cáo tình hình quản trị Công ty CP vận tải và thuê tàu - Vietfracht

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4- 2014

-  Báo cáo tình hình quản trị công ty CP vận tải thuê tàu - Vietfracht

Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

- Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

- Thông báo kết quả đăng ký đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

 

Thông báo chào bán 2 tàu biển chở hàng khô là: VF Glory (8456 DWT) và Blue Lotus (14187 DWT)

   - Thông báo chào bán 2 tàu biển chở hàng khô là: VF Glory (8456 DWT) và Blue Lotus (14187 DWT)

 

Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

   - Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

 

Thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

   - Thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

 

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Vietfracht quý 3 - 2014

   - Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Vietfracht quý 3 - 2014

 

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht 08/10/2014

   -  Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht 07/10/2014

   -  Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht

Mời cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

   -  Mời cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

   -  Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

 

Điều lệ công ty sửa đổi 2013 và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty

    - Điều lệ Công ty sửa đổi 2013
   - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Vietfracht

       -  Công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy từ năm 2011 đến năm 2013

        -  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

Công bố Kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu VFR của cổ đông nội bộ là ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty

         -  Công bố Kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu VFR

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Vietfracht Quý 2 - 2014

         -  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q2- 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu 6 tháng đầu năm 2014

         - Báo cáo quản trị 6 tháng 2014

 

 

Công bố Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2014

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2014, Ban Kiểm soát đã xem xét, đánh giá, lựa chọn và Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KIểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) để kiểm toán các BCTC Công ty năm 2014.
 


N
ghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ 2014 - 10/6/2014

               - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
            - Biên bản ĐHĐCĐ 2014
 

 

Tờ trình phê chuẩn bổ nhiêm TGĐ của HĐQT - 3/6/2014

               Tờ trình phê chuẩn TGĐ của HĐQT
 

 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự công ty - 2/6/2014

               Công bố thông tin thay đổi nhân sự công ty
 

 

Báo cáo thường niên 2014 - 27/5/2014

                Báo cáo thường niên 2014
 

 

Các văn bản phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014.      

              - Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2014
              - Giấy uỷ quyền dự ĐHCĐ
              - Chương trình ĐHCĐ
              - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013
              - Tờ trình thù lao HĐQT 2014
              - Tờ trình phân ké hoạch tài chính 2014
              - Tờ trình kế hoạch đầu tư 2014
              - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014
              - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
              - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
              - Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT và BKS

          

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014 - 16/5/2014

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/ 2014
 

 

Báo cáo TC công ty mẹ Vietfracht Quý I/2014 - 25/4/2014

                Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/ 2014
 

 

Nghị quyết HĐQT Quý I/2014 - 16/4/2014.

                Nghị quyết HĐQT Q1/2014
 

 

Giải trình chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính - 07/4/2014

                Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 

 

Báo cáo TC hợp nhất đã được kiểm toán 2013 - 3/4/2014

                Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
 

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013 - 24/3/2014

                Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013
 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/ 2013
 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013-13/2/2014

                Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
 

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên 2014 - 13/2/2014

               Thông báo ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2014
 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2013 - 15/11/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2013
 


Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II/2013 - 23/9/2013

                Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 


Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 2013 - 3/9/2013

                Báo cáo t/chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
 


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013 - 21/08/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất QII/ 2013
 


Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 2013 - 21/08/2013

                Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
 


Báo cáo tình hình quản trị CTY CP Vận tải và thuê tàu - 29/7/2013

                Báo cáo tình hình quản trị
 


Báo cáo tài chính Quý II/2013 - 24/07/2013

                Báo cáo tài chính QII/ 2013
 


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất QI/ 2013
 


Nghị quyết HĐQT số 101/2013/VF-HĐQT ngày 29/3/2013.

                Nghị quyết số 101/2013/VF-HĐQT
 


B
ộ luật Hàng hải Việt Nam.

                  Download Bộ luật Hàng hải Việt Nam
 


N
ghị định 87/CP về Vận tải đa phương thức.

                  Download Nghị định 87/CP về Vận tải đa phương thức
 


Đ
iều lệ công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu (VIETFRACHT - 2009).

                  Điều lệ công ty VIETFRACHT
 


Quy chế quản trị VF theo Điều lệ 2009.

                  Quy chế quản trị VF theo Điều lệ 2009
 


Các thông tin lưu trữ cũ:      

     - Thông tin tái cơ cấu đội tàu

     - Thông tin mua cổ phiếu quỹ

      - Thông tin bán tàu VF02

      - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (5/2013)
 

 

 

         TIN TỨC

         THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ của Vietfracht
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Cần được cải thiện

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 84-4-38228915 * Fax: 84-4-39423679
Email: vfhan@vietfracht.com.vn